Wilno

miasto Litwinów i Polaków

Historia narodów i ich rola w Unii Europejskiej

Aktualności: Zdjęcia w galerii

Idea warsztatów

Wilno - miasto Litwinów i Polaków

Historia narodów i ich rola w Unii Europejskiej

Ten program edukacyjny ma charakter interdyscyplinarny, łączy treści przedmiotów humanistycznych i wybranych ścieżek edukacyjnych. Spełnie cele poznawcze i wychowawcze. Realizacja programu ma pomóc młodym ludziom w przygotowaniu do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, państwowych i europejskich. Istotne jest rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot etnicznych, religijnych i narodowych przy pogłębianiu własnej tożsamości.

Realizacji tak ambitnych celów musi towarzyszyć sprostanie następującym zadaniom:

 • wykształcenie potrzeby bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • rozbudowaniu zainteresowań wybitnymi dziełami literatury i sztuki oraz tworzenie warunków sprzyjających pogłębionemu poznawaniu i przeżywaniu ich treści;
 • ujawnianie funkcjonowania dorobku duchowego i tradycji krajów we współczesnej kuturze;
 • poznawanie dziedzictwa narodowego, zwiększanie wrażliwości dotyczącej jego ochrony;
 • rozwijanie cnót społecznych i obywatelskich, patriotyzmu i odpowiedzialności za dobro wspólne;
 • uświadamianie roli młodych Polaków i Litwinów w Unii Europejskiej;
 • wspieranie procesu dojrzewania intelektualnego i emocjonalnego uczniów, stworzenie możliwości kształtowania i rozwoju zainteresowań wybranymi problemami historii.

Podstawowe treści programowe to obcowanie z dziedzictwem kulturowym i historią poprzez:

 • bezpośredni kontakt z dziełem sztuki malarskiej, rzeźbiarskiej i architektonicznej;
 • poznawanie miejsc związanych z życiem i twórczością wybitnych Polaków;
 • rozpoznawanie stylów w sztuce;
 • poznawanie historii narodu dzięki prezentacji biografii bohaterów narodowych w miejscach, które były z nimi związane.

Prezentacja treści z zakresu literatury, historii i życia kulturalnego nie ograniczała się do kwestii narodowych. Umożliwiała podjęcie problemów związanych z:

 • historycznymi fundamentami Europy - jej jednością i różnorodnością;
 • rolą chrześcijaństwa w tworzeniu tożsamości europejskiej;
 • kształtowaniem się narodów, ich współistnieniem, a także źródłami konfliktów;
 • przemianami w sferze świadomości i struktur państwowych.

[...] Program humanistycznych warsztatów zatytułowany "Wilno - miasto Litwinów i Polaków. Historia narodów i ich rola w Unii Erupejskiej" powstawał w czasie, gdy oba narody rozstrzygały na drodze referendum swoje wstąpienie do Unii Europejskiej. Dyskusja o integracji w naturalny sposób sklaniała do refleksji na temat tożsamości narodowej, przeszłości naszego kraju i regionu, a także bezcennego dorobku kultury. Istotne jest, by młodzi Polacy, którzy w przyszłości będą wpływać na kształt wspólnoty panstw europejskich, mieli świadomość, że są spadkobiercami twórców wspólnej historii i kultury. Zawsze odgrywaliśmy i odgrywamy po dziś dzień ważną rolę narodu łączącego Wschód i Zachód. Ci, którzy znają i doceniają rolę Rzeczypospolitej Obojga Narodów, bardziej świadomie będą wyznaczali zadania Litwinom i Polakom w Unii Europejskiej. Trudno przeceniać rolę szczególnych lekcji dziejów i kultury polskiej, przygotowanych przez nauczycieli oraz uczniów, realizowanych w miejscach, gdzie rozgrywały się sprawy decydujące o naszym losie, a także powstały dzieła do dziś kształtujące poslkie poczucie patriotyzmu. [...]

Ewa Macias

Jolanta Zimnoch

Copyright: Katarzyna Kańska & Bartłomiej Gajewski

Tę stronę odwiedziło już 625 osób.